วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564) ณ โรงเรียนบ้านหนองตาพุด โรงเรียนวัดนางแก้ว และโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (- 29 เดือนมิถุนายน 2564) ณ โรงเรียนวัดบางกระ โรงเรียนวัดแคทราย โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (- 29 เดือนมิถุนายน 2564) ณ โรงเรียนวัดบางกระ โรงเรียนวัดแคทราย โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตราการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ และโรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (- 29 เดือนมิถุนายน 2564) ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)โรงเรียนบ้านเขาพระเอกโรงเรียนบ้านเขาถ่านและโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564) ณ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง และโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จังหวัดราชบุรี

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (- 29 เดือนมิถุนายน 2564) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔(บ้านหนองเกตุ) โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านเขากรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1