วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2555

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1      Download ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมปฏิบัติการสร้างบทเรียนบนTABLET


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดประชุมปฏิบัติการโครงการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน  1.หลักสูตรการสร้างสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 22-23 เมษายน 2556  2.หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนTablet รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 เมษายน 2556  3.หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนTablet รุ่นที่ 2  วันที่ 29-30 เมษายน 2556  4.หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนTablet รุ่นที่ 3       วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 -16.30 ณ  ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 4 


แจ้งแก้ไขรหัสสืบค้นข้อมูล NT


วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 Download คะแนน Las ปี 2555 ชั้น ป.2  คะแนน Las ปี 2555 ชั้น ป.5  คะแนน Las ปี 2555 ชั้น ม.2  ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3

ตัวอย่างรูปแบบ“รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕”

ตัวอย่างรูปแบบ“รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕”  ที่ได้นำเสนอต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นตาม แนวทางของเอกสาร เล่มที่ ๗  “การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓” จากชุดเอกสารทางวิชาการสำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  Download คำชี้แจง(ต้องอ่านก่อนทำ) แบบรายงาน SAR_2555 ปก คำนำ สารบัญ SAR 55

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และให้มีการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน  การสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ระหว่างปี 2554–2556 สำหรับปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้พิจารณาโรงเรียนพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 56 โรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2556     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่จะรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงปี 2556 มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อให้ผู้บริหารและครูนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามวิถีชีวิตพอเพียง ในวันที่ 2 – 3 เมษายน  2556 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

การจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาส)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาส) โดยมีนายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานและคณะวิทยากร ดร. พรพิมล ประสงค์พร และ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และคณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การบูรณาการความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนเมื่อวันที่ 30 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2556  รวมระยะเวลาในการจัดค่ายทั้งสิ้น 3  วัน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรม