วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) อำเภอเมืองราชบุรี

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนดรุณาราชบุรีและโรงเรียนสุริยวงศ์

ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านพุเกตุ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง โรงเรียนพิบูลสงครามฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนิทศ ติดตาม และประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัยและโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2

การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้การ Coaching and Mentoring

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมประจำเดือน ของคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมO-Net ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education

โครงการ"ศธจ.สุจริต" ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการฯ

ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ Model หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการ TFE (Teams For Education)

การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้"โครงการ TFE (Teams For Education)

มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)