วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558


เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่12 สิงหาคม2558 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายสดุดีแด่พระมิ่งแม่ของแผ่นดิน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯมีความภาคภูมิใจและถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มในการจัดงานวันแม่แห่งชาติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
นับตั้งแต่วันที่ 12สิงหาคม2519โดยได้จัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา40 ปี

VTR โครงการเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หนึ่งเดียวคือแม่

การประชุมปฏิบัติการฯ DLIT

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer จุดอบรมภาคกลาง รุ่นที่ 2 วันที่ 9-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็น 2 โครงการต่อเนื่องกัน คือ DLTV และ DLIT ดำเนินการมาแล้ว 1 ภาคเรียน ซึ่งมีชื่อใหญ่ว่าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี (DL THAILAND) เป็นรูปแบบใช้การศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรมทุกวิชา โดยใช้เทคโนโลยีสื่อนำคุณภาพไปถึงเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสื่อทันสมัย มีชุมชนเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู คณะทำงาน และระดมทรัพยากรทางการศึกษา