วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

คำพื้นฐานภาษาไทย

Download  คำพื้นฐานภาษาไทย ป. ๑ (1)
Download  คำพื้นฐานภาษาไทย ป. ๒
Download  คำพื้นฐานภาษาไทย ป. ๓ (1)

การอบรมสัมมนาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีนโยบายและมาตรการในการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้         ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จึงกำหนดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย    ของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบคัดกรองการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ รอบที่ ๒  ทั้งการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่านอยู่ในระดับสูง  ๑๐ ลำดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน ๑๓ โรงเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑ โรงเรียน ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

_______________ระดับประถมศึกษา_____________________
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายชนัตถ์ สาภักดี นายสมศักดิ์ ภูมิวงศ์วิวัฒน์
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเพ็ญแข ชมสาคร
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางพรปวีน์ เภารัศมี
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางกิ่งฟ้า อุดมพรเทพสกุล นายณรงค์ เหมือนนามแก้ว
______________ระดับมัธยมศึกษา______________________
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางพรศิลป์ เหวันต์ นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวนุชจิรา โพธิ์งาม นางสาวพัชรินทร์ อโลภะตานนท์