วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Cloud

ไม่มีความคิดเห็น: