วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พีธีมอบเอกสารแผ่นพับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: